Zamówienie publiczne na piec cukierniczy

Dąbie Kujawskie, 06.09.2021 r.

PPUH EDYTA SŁAWIANOWSKA

REDECZ WIELKI WIEŚ 12

87-890 LUBRANIEC

NIP: 8881244567

REGON: 9100348316

(dane identyfikacyjne zamawiającego)

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawę fabrycznie nowego pieca cukierniczego do Zajazdu Piłsudskiego zlokalizowanego w miejscowości Dąbie Kujawskie 23, 87-890 Lubraniec, na potrzeby realizacji projektu pt. „Rozszerzenie zakresu świadczonych usług w przedsiębiorstwie poprzez zakup pieca cukierniczego”.

Operacja współfinansowana jest prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. Dostawę w/w wraz z podłączeniem sprzętu do miejscowości Dąbie Kujawskie 23 , 87-890 Lubraniec
 2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany.
 3. Ilość: 1 sztuka.
 4. Parametry podstawowe ( wymagania minimalne ):
 • Piec cukierniczy
 • Wymiary (mm) 933 x 867 x 1046
 • Moc 18,6 kW
 • Pojemność (GN ) 10x GN 1/1 + 1 xGN 1/1
 • Waga 138 kg
 • Wytwarzanie pary natrysk
 • Zasilanie 400V

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42214000-9 , 42214100-0

Dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 12- miesięcznej gwarancji .

 1. Kryteria oceny oferty – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 1. Cena netto PLN – 100%
 1. Opis sposobu przyznawania punktacji:
 1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

– cena oferty (netto) – 100%

 1. Do wszystkich Wykonawców, w zakresie ww kryterium będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny oferty:

– Zasady oceny oferty za kryterium „cena oferty netto”:

C=(Cmin/Cbad) x 100%

gdzie C – ilość punktów jakie otrzyma oferta

Cmin- cena najtańszej oferty, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad – cena oferty badanej

 

 1. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie.
 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę złożoną najwcześniej.
 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Odrzuceniu podlegają oferty:

– których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

– złożonego przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych

– które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie.

 1. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.09.2021 r.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 30.10.2021 r.

 1. Ofertę należy złożyć w:

Zajazd Piłsudskiego

Edyta Sławianowska

Dąbie Kujawskie 23

87-890 Lubraniec

 1. Akceptowalne formy składania ofert:

Oferty mogą zostać dostarczone nie później niż w dniu wskazanym w punkcie f) niniejszego zapytania. O terminie dostarczenia oferty decydują:

– w przypadku przesłania oferty listem poleconym przez operatora publicznego (Pocztę Polską) decyduje data odbioru przesyłki przez adresata

– w przypadku przesłania oferty pocztą kurierską decyduje data odbioru przesyłki przez adresata

– w przypadku osobistego dostarczenia oferty przez oferenta do siedziby zamawiającego, dowodem dostarczenia będzie pokwitowanie dostarczenia oferty (adnotacja na ofercie „odebrałem dnia…” i czytelny podpis przedstawiciela zamawiającego).

 1. Złożona oferta powinna zawierać:
 • Dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres).
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia).
 • Wartość oferty netto, brutto i wartość podatku VAT
 • Datę sporządzenia oferty
 • Termin ważności oferty
 • Podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu. Oferty powinny zostać opatrzone pieczęcią firmową lub zostać sporządzone na papierze firmowym. Przekładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 1. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
 1. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytanie ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania bez wyboru żadnej z ofert.
 1. Przewiduje się podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy na realizację zadania. Umowa nie stanowi części zapytania, natomiast elementy z wybranej oferty w postaci ceny, terminu realizacji, zostaną przeniesione do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn,

niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej

staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji

zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku urządzenia objętego

przedmiotem zamówienia,

 1. Pozostałe zmiany:

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, w szczególności zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez

Wykonawcę;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lub dokonywania płatności

na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

c) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby

niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od

Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony

nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje

skrócenie terminu realizacji umowy);

e) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

– w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

– w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego

podwykonawców,

3). Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w

postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy [pobierz]
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych [pobierz]